Share Article

EMZABALAZWENI wabo wokulwa nezinkinga zeminyaka zikamasipala nokuwohloka kwengqalasizinda, osomabhizinisi baseMgungundlovu batshenigsa amandla okubumbana kwamabhizinisi nokusebenzisana nomphakathi.

Ngenxa yokukhathala ukuphazanyiswa ukucima kukagesi, ukunganakekelwa, ukucekelwa phansi nokwebiwa kwengqalasizinda kaMasipala uMsunduzi, iPietermaritzburg & Midlands Chamber of Business ihola imizamo yokushintsha isimo.

UMel Veness, oyiSikhulu Esiphezulu sePMCB, uthi uhlelo lwezinyanga eziyisithupha lokulwa nokwebiwa kwamakhebuli kagesi okudlangile ePlessislaer luthele izithelo ezinhle. Amabhizinisi endawo ngokuhlanganyela akhiphe imali ukwakha ithimba lezokuvikela elizimele elisebenzisane namaphoyisa nabagcini bomthetho kumasipala.

Lo mkhankaso ubambe lonke uhlobo lwezigilamkhuba, kusukela kwabantshontsha ugesi abawuxhuma ngokungemthetho kuya kuqembu ebelisebenzisa isikali esixhunywe ngemuva emotweni eyiveni ukuze kukalwe isisindo sekhopha entshontshiwe ngaso leso sikhathi.

“Sizinciphisile izibalo zezigameko kodwa lokhu inkinga kuyidudulele ezindaweni ezibude buduze,” kusho uMel.

IChamber isiphakamise iqhinga lokuthi lo mkhankaso usabalale edolobheni lonke kanjalo nobunye ubudlelwano phakathi kwabazimele nomphakathi lapho ichamber isiphakamise ukulungisa isiteshi sikagesi sikamasipala esisemqoka.

Isiteshi sikagesi i-Eastwood sakhiwa eminyakeni eyisi-9 eyedlule kodwa ngaphambi kokuba sisebenza umasipala ube yisisulu sonkohlakalo nokuphangwa, okwaphundla isabelomali sawo kwaphinde kwakhinyabeza ukusebenza. Kusukela lapho, lesi siteshi sibe nezindleko zokulinyazwa zenani lezigidi ezingama-R60 kanti amabhizinisi asezithola ebhekana nokuhamba kukagesi izinsuku nokulinyazwa ugesi kwemishini yawo.

Ithimba lonjiniyela elizimele, eliqashwe iChamber ukuba lisebenzisane nomasipala, lihlonze isiteshi sikagesi i-Eastwood njengesiwukhiye ukuxazulula le nkinga.

Ukuze kuliwe nenkinga kamasipala yokweswela imali yokulungisa nokunakekela ingqalasizinda yawo, iChamber iphakamise ukusebenzisana kwabazimele nomphakathi lapho izokhokhela ukusebenza kwalesi siteshi sikagesi bese idolobha linxephezela amabhizinisi abambe iqhaza ngezaphulelo kunkokhelo kagesi.

Iziphakamiso zeChamber – uhlelo lokuvikela nolokulungiswa kwesiteshi sikagesi – kumanje ziyabukisiswa uMgcinimafa, kusho uMel.

Konamanjalo, amabhizinisi ahlanganyela kwezinye izindlela eziningi ukulwa nemiphumela yokufadalala kukamasipala. Amabhizinisi amaningi nemiphakathi bayahlangana ukulungisa imigodi emigwaqeni yabo.

IChamber isibe yixhama elibalulekile phakathi kwezakhiwo ezifana namaphoyisa nomasipala kanjalo nosomabhizinisi abakhungathekile neminyango kamasipala edonsa kanzima.

UMel uveza ukuthi umasipala usenazo izisebenzi eziningi ezinomfutho futhi ezikwaziyo ukwenza umsebenzi.

Elinye iqhaza leChamber elibalulekile ukugcina ubudlelwano obuhle nala mahhovisi kamasipala nokuthi amalungu ayo akwazi ukufinyelela kuwona.

Njengamanje umasipala ungaphansi kukamlawuli, okusho ukuthi uhulumeni wesifundazwe nokazwelonke usuthathe eminye imisebenzi njengesinyathelo esiphuthumayo. Sekubekhona ubungcono emibikweni yokucwaningwa kwamabhuku yonyaka kodwa uMel ucabanga ukuthi luselude ukhalo ngaphambi kokuba isimo sibengcono kanti okuningi kuzoncika ekutheni izikhulu ezikhohlakele ziyenziwa ukuba ziphendule kwezikwenzayo.

Nokho kukhona okungcono le nkinga ekuvezile ngoMgungundlovu. “Okunye ukuzitapela okusikhombise khona isidingo sokuthi sibazi omakhelwane bethu, ukusebenzisana. Idolobha ligcwele abantu abanenhliziyo nothando lomphakathi. Sizoqhubeka silwe,” esho.

About the Author: BPL Admin

Avatar photo